<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت<br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت<br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت<br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت
بروزرسانی ماشین نوارچسب

بروزرسانی ماشین نوارچسب

           بروزرسانی ماشین نوارچسب ماشین و تابلو ساخت
بروزرسانی تابلوی آبیاری قطره ای

بروزرسانی تابلوی آبیاری قطره

             بروزرسانی تابلوی آبیاری قطره ای
آخرین پروژه ها